Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Zichyújfalui Református Általános Iskola (továbbiakban Iskola ) eleget tegyen a az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és nemzetközi jogszabályi előírásoknak.

Jogszabályi háttér:

  • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adtok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései

Jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata honlapunkon, illetve az Iskolában megtekinthető.

Az Iskola, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot, illetve nyilatkozatot bármikor módosítsa, továbbiakban amennyiben változik a kezelt adatok köre és az adatkezelés többi körülménye, úgy jelen adatkezelési tájékoztató a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül kerül módosításra.

Adatkezelő megnevezése

Iskola neve:                       Zichyújfalui Református Általános Iskola

Címe:                                    8112 Zichyújfalu Iskola utca 4.

E-mail címe:                       zichysuli1502@gmail.com

Tárhely szolgáltatónk:    Web-Server Kft

Címe:                                    4025 Debrecen Pásti u. 2.

E-mail szolgáltatónk:      Google.com.

Honlap tartalma:

  • Az iskola életével összefüggő tartalom megjelenítése
  • Aktuális programok
  • Iskola alapdokumentumai
  • Szükséges nyomtatványok letölthető formában

A honlapon megjelenő képeket, videókat a gyermekek gondviselőinek engedélyével, a mindenkori adatvédelmi nyilatkozatuk aláírásával töltjük fel.

Levélírás:

Látogatóinknak lehetősége van a kapcsolat menüpont felkeresésével levelet írni az ott megadott emailcímünkre. Ebben az esetben megadja nekünk email címét, nevét, közvetlenebb kapcsolatfelvétel igénye esetén megadhatja telefonszámát. Az üzenetküldéshez egyéb, személyes adat megadása nem szükséges, azonban ha a látogató a megkeresés szövegében egyéb adatot is rögzít, azokat a megkereséssel összefüggő adatkezelés során kezeljük, a megválaszolását követően a hatékony kommunikáció érdekében 1 évig tároljuk.

A levél írásával Ön automatikusan elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztatónkat és hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Adatkezelés leírása:        e-mail küldése

Kezelt adatok köre:         email cím, név, telefonszám ( nem kötelező)

Adatkezelés célja:           megkeresések megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatok forrása:                 érintett

Adatkezelés címzettjei: Iskola

Tájékoztató az érintettek jogairól:

Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban a látogatót az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Iskolától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, jogosult arra, hogy a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján az érintett megkeresheti az Iskola igazgatóját, hogy tájékoztatást kérjen.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén a helye adatok közlésével bármikor kérheti az adatok helyesbítését.

Adattörlés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Iskolától adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Az érintett kérhet az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljához, de az érintett szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatokat csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig. Csak jogi igény előterjesztéséhez használható.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Iskola egyénileg vizsgálja meg, hogy fennál –e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Iskola megkapj az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel, olvasható formátumban, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Iskola. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be.

Elérhetősége:   1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest Pf.5.

Telefon:                +36 1-391 1400

Emailcím:            ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy sütiket / cookie-kat nem használunk, látogatói statisztikákat nem gyűjtünk.

A honlapon elhelyezett linkekről más oldalra való átlépés esetén, a meglátogatott oldalnak az adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat az általuk használt sütikről/cookie-ról.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019.04.07-én lép hatályba

Zichyújfalu 2019.04.01.

Rideg Jánosné

igazgató